Junior Rzeszów

Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Terapeuta pedagog

Terapeuta prowadzi zajęcia pedagogiczne z dziećmi i młodzieżą w zakresie wspomagania i wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych. Prowadzi konsultacje psychopedagogiczne i psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów.

mgr Barbara Mliczek– pedagog specjalny mający także uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. Terapeutka ukończyła studia wyższe magisterskie z pedagogiki specjalnej ze specjalizacją oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe ze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i ośrodku szkolno-wychowawczym. Inne kursy: Program aktywności: Świadomość ciała, dotyk i komunikacja – M.C Knillów, Metoda Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, „Czy mój uczeń to dyslektyk”, „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową z zastosowaniem metod terapeutycznych”. Ma doświadczenie pracy szczególnie z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dygrafią, dyskalkulią, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.

Rejestracja przez sekretariat lub osobiście: 664936503.

W Centrum Terapii i Rozwoju Dzieci i Młodzieży JUNIOR terapeuta prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne m.in. z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dygrafią, dyskalkulią. Z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzona jest rehabilitacja i terapia wieloprofilowa (usprawnianie czynności rąk, wyzwalanie czynnych ruchów dziecka, integracja sensoryczna, metoda Weroniki Sherborne). Terapię pedagogiczną prowadzimy także z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.

Ogólne cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:

  1. Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
  2. Ćwiczenie sprawności czytania i pisania
  3. Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające a równocześnie aktywizujące dzieci.

Cele szczegółowe to:

  1. Konieczne wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
  2. Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.
  3. Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.
  4. Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

__________________

Czas trwania sesji indywidualnej: 45-50 minut.

Koszt wizyty: 80 zł.

 

__________________

W toku pracy terapeutycznej możliwe sesje grupowe z innymi dziećmi (gdy są wskazania psychopedagogiczne): 45-50 minut.

 

Koszt sesji grupowej: z 2 dzieci – 60 zł; z 3 dzieci – 50 zł; z 4 dzieci – 40 zł.